Lukács evangéliuma

Evangélium Szent Lukács szerint

Felolvasók: a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium tanulói és tanárai
Felvételvezető és hangtechnikus: Pál Gellért
Koordinátor: Erdély Imre
A felvétel az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában készült 2016 szeptemberében.

Lk 1,1-4 Bevezetés
Lk 1,5-25 Keresztelő János születésének hírüladása
Lk 1,26-45 Jézus születésének hírüladása - Mária meglátogatja Erzsébetet
Lk 1,46-66 Magnificat - Keresztelő János születése
Lk 1,67-2,20 Benedictus - Jézus születése - A pásztorok hódolata
Lk 2,21-35 A névadás - Jézus bemutatása a templomban - Simeon éneke
Lk 2,36-52 Anna prófétaasszony - Visszatérés Názáretbe - A tizenkét éves Jézus a templomban
Lk 3,1-18 Keresztelő János működése
Lk 3,19-38 Keresztelő János fogságba vetése - Jézus megkeresztelése - Jézus családfája
Lk 4,1-15 Jézus megkísértése - Jézus Galileába megy
Lk 4,16-30 Jézus a názáreti zsinagógában
Lk 4,31-44 Jézus Kafarnaumba megy - A kafarnaumi ördögűzés - Péter anyósának meggyógyítása - Betegek gyógyítása - Jézus magányba vonul
Lk 5,1-16 A csodálatos halfogás - A leprás meggyógyítása
Lk 5,17-26 A béna meggyógyítása
Lk 5,27-39 Lévi meghívása - A böjt kérdése
Lk 6,1-16 A szombati kalásztépés - Az elsorvadt kezű meggyógyítása - A tizenkét apostol kiválasztása
Lk 6,17-26 Jézus betegeket gyógyít - A boldogságok
Lk 6,27-46 Az ellenség szeretete - Az ítélet
Lk 6,47-7,10 Hasonlat a házépítésről - A kafarnaumi százados
Lk 7,11-35 A naimi ifjú feltámasztása - Keresztelő János küldöttsége
Lk 7,36-50 Jézus lábának megkenése
Lk 8,1-15 Asszonyok Jézus kíséretében - A magvető
Lk 8,16-25 A gyertya hasonlata - Jézus rokonai - A vihar lecsendesítése
Lk 8,26-39 Az ördögtől megszállott
Lk 8,40-56 Jairus leánya és a vérfolyásos asszony
Lk 9,1-17 Az apostolok küldetése - Heródes kíváncsisága - A csodálatos kenyérszaporítás
Lk 9,18-36 Péter vallomása - Jézus követése - Jézus színeváltozása
Lk 9,37-50 A nyavalyatörős gyermek - Jézus másodszor jövendöl szenvedéséről - Az alázatosság
Lk 9_51-62 A szamáriaiak nem fogadják be Jézust - Jézus követése
Lk 10,1-16 A hetvenkét tanítvány elküldése
Lk 10,17-24 A hetvenkét tanítvány visszatérése - Jézus öröme
Lk 10,25-42 Az irgalmas szamaritánus - Mária és Márta
Lk 11,1-13 A Miatyánk - Az alkalmatlankodó barát - A kitartó ima
Lk 11,14-26 A Beelzebul-vád
Lk 11,27-36 Jézus anyjának dicsérete - Jónás próféta jele
Lk 11,37-54 Jaj nektek, farizeusok!
Lk 12,1-15 A képmutatás - A fösvénység
Lk 12,16-32 Az esztelen gazdag - A gondviselés
Lk 12,33-48 A kincsgyűjtés - Az éberség
Lk 12,49-59 Jézus tüzet hozott a földre - Az idők jelei - A kibékülés
Lk 13,1-17 A bűnbánat szükségessége - A terméketlen fügefa - A nyomorék asszony meggyógyítása
Lk 13,18-30 A mustármag - A kovász - Az üdvözülők száma
Lk 13,31-14,6 Heródes terve - Jeruzsálem siratása - Egy vízkóros meggyógyítása
Lk 14,7-24 Az első helyek - A visszautasított meghívás
Lk 14,25-15,7 Krisztus követése - Az elveszett bárány
Lk 15,8-32 Az elveszett drachma - A tékozló fiú
Lk 16,1-18 A hűtlen intéző - A pénz helyes felhasználása - A farizeusok megrovása
Lk 16,19-31 A dúsgazdag és a szegény Lázár
Lk 17,1-19 A botrány - A megbocsátás - Az erős hit - A kötelességteljesítés - A tíz leprás
Lk 17,20-35 Az Isten országa - Az Emberfiának eljövetele
Lk 18,1-23 Az igazságtalan bíró - A farizeus és a vámos - Jézus és a gyerekek - A gazdag ember
Lk 18,24-43 A gazdagság veszedelme - A lemondás jutalma - A szenvedés harmadszori megjövendölése - A jerikói vak
Lk 19,1-27 Zakeus - Példabeszéd a minákról
Lk 19,28-48 Ünnepélyes bevonulás Jeruzsálembe - Jézus megsiratja Jeruzsálemet - A kereskedők kiűzése a templomból
Lk 20,1-26 Jézus tanítói hatalma - A gyilkos szőlőművesek - Az adópénz
Lk 20,27-47 A feltámadás kérdése - A Messiás Dávid fia - Az írástudók bűnei
Lk 21,1-19 A szegény asszony fillérje - Jövendölés a templom pusztulásáról - Az előjelek - Az üldözések
Lk 21,20-38 Jeruzsálem pusztulása - Az Emberfiának eljövetele - Az éberség
Lk 22,1-23 Júdás árulása - Az utolsó vacsora előkészítése - Az Oltáriszentség alapítása
Lk 22,24-46 Tanítás az alázatosságról - Péter tagadásának megjövendölése - Ima a Getszemáni kertben
Lk 22,47-71 Jézus elfogatása - Péter tagadása - Jézus kicsúfolása - Jézus a főtanács előtt
Lk 23,1-31 Jézus Pilátus előtt - Jézus Heródes Antipász előtt - Jézus elítélése - A keresztút
Lk 23,32-49 Jézus a kereszten - Jézus halála
Lk 23,50-24,12 Jézus temetése - Jézus feltámadása
Lk 24,13-35 Az emmauszi tanítványok
Lk 24,36-53 Jézus megjelenik az apostoloknak - Jézus utolsó szavai - A mennybemenetel