Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2022

Támogatás kötetért (DOCX)


Az előadások hanganyaga / Voice records of lectures

FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN! / UPLOAD IS PROCESSING!


Bacsó Benjámin:
A problematic point in hermeneutics in the Anabaptist theology.
/ Egy problematikus pont az anabaptista teológia hermeneutikájában. (HUN)

 


Eve-Marie Becker:
Die Texthermeneutik von Oda Wischmeyer.
/ Oda Wischmeyer szöveghermeneutikája.

 


Bodor Attila:
Hermeneutics of the Syriac Old Testament. / A szír Ószövetség hermeneutikája. (GER)

 


Boross Gábor:
Spinoza’s Hermeneutic of the Bible / Spinoza bibliai hermeneutikája (ENG)

 


Enghy Sándor:
Intertextualität bei Strack und Billerbeck. Lehren der Behandlung von Texten
 / Intertextualitás Strack és Billerbeck munkásságában. A szövegkezelés tanulságai. (GER)

 


Hamza Gábor:
Joachim of Fiore and the Idea of the “Third Reich” in the 20th Century.
/ Joachim a Fiore és a „Harmadik Birodalom” eszméje a 20. században. (GER)

 


Kocsi György:
Hermeneutik des Psalm 8. / A 8. zsoltár hermeneutikája. (GER)

 


Kocsis Imre:
Die Hermeneutik von Hieronymus anhand seiner Paulusbrief-Kommentare
/ Jeromos hermeneutikája a Pál leveleihez fûzött kommentárjai alapján. (GER)

 


Kókai Nagy Viktor:
Josephus Flavius’ Kaingeschichte / Josephus Flavius Káin-története (GER)

 


Kránitz Mihály:
The hermeneutics of Christian apologists
/ A keresztény apologéták hermeneutikája (ENG)


Kustár Zoltán:
Hermeneutik der Schreiber (Sopherim) und der Masoreten (Ba’alé Ha-Massorah).
/ Az írástudók és a masszoréták hermeneutikája (GER)

 


Lovas Borbála: Ferenc Dávid and the Bible. / Dávid Ferenc és a Biblia.

 


Lukács Ottília:
Cultural Memory as a Hermeneutical Device in the book of Nehemiah.
/ A kulturális emlékezet mint hermeneutikai eszköz Nehémiás könyvében.

 


Marjovszky Tibor:
Einige Gedanken zu Lorenzo Vallas Vorwort zur Collatio Novi Testamenti.
/ Néhány gondolat Lorenzo Valla a Collatio Novi Testamentihez írott elôszaváról

 


Martos Levente Balázs:
A „Biblical Thinker” – Biblical Hermeneutics of Paul Beauchamp.
/ „Egy bibliai gondolkodó” – Paul Beauchamp bibliai hermeneutikája.

 


Mártonffy Marcell:
Das Unerkennbare als „norma normans“? Vielstimmigkeit und Offenbarung in der jüngsten Parabelforschung.
/ A megismerhetetlen mint „norma normans”? Polifónia és kinyilatkoztatás a legújabb parabolakutatásokban.

 


Németh Áron:
Trauma-Hermenutik und das Alte Testament – ein forschungsgeschichtlicher Panorama-Schnappschuss.
/ A trauma hermeneutikája és az Ószövetség. Kutatástörténeti pillanatkörkép. (GER)

 


Oláh Zoltán:
St Jerome's hermeneutic based on his commentary on Isaiah.
/ Szent Jeromos hermeneutikája Izajáshoz írt kommentárja alapján. (HUN)

 


Prancz Zoltán:
The Appearance of Pascal’s Biblical Hermeneutics in The Wager
/ Pascal bibliai hermeneutikájának megjelenése A fogadásban (HUN)

 


Rokay Zoltán:
Die Methoden in der Clavis von Flacius. / Módszerek Flacius Clavisában (GER)

 


Schimanowski, Gottfried:
Philo als Bibelausleger. Spurensuche seiner Hermeneutik in De Vita Mosis I und II.
/Philón mint a Biblia tolmácsa. Hermeneutikai nyomok kutatása a Mózes élete I. és II-ben. (GER)

 


Török Csaba:

 


Vassányi Miklós:
Biblical Interpretation in the Liber graduum with especial respect to Homily 11,
De audiendis scripturis (D‘al mashma‘to’ daktobe’).
/ Bibliaértelmezés a Liber graduumban, különös tekintettel a 11. szentbeszédre,
De audiendis scripturis (D'al mashma'to' daktobe'). (ENG)

 


Zsengellér József:
Samaritan Hermeneutics – The Holiness of Mount Gerizim.
/ Szamaritánus hermeneutika – A Gerizim-hegy szentsége (ENG)


 

 


Sepsi Enikő:

 

 


Videóanyag / Videos

Akiyama Manabu János

Andrian Graffy

Hörcher Ferenc

Patsch Ferenc

 

 


 

Meghívó (PDF letöltés)

 

Timetable (PDF letöltés)

Absztraktok (Előadások összefoglalói) (PDF letöltés)

Életrajzok (PDF letöltés)


Regisztrációs lap előadóknak - Regisztrációs lap részvevőknek


Sajtólevél (DOCX) - Tartalom (PDF)

Előadók Google táblázat

Biblikus Konferencia 2022 Felhívás (doc)

 


Hermeneutika vagy a bibliai szövegértelmezés változatai

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia 2022. augusztus 23-25.

Szeged Dóm tér Látogató Központ

Védnökök: Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs emeritus rektor (PPKE), Prof. Dr. Oda Wiscmeyer, Universty Erlangen. Prof. Dr Martin Meiser Universiy of Saarland. Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja. Prof. Dr. Kocsis Imre Pázmány Péter Katolikus Egyetem.  Prof. Dr. Pecsuk Ottó Ökumenikus Bibliatársulat elnöke. Dr. Kustár Zoltán Debrecen Református Egyetem. Prof. Dr Fabiny Tibor Hermeneutikai központ igazgatója.

Magyarország multikonfesszionális ország ugyan gyakorlatilag ugyanazt a Bibliát használják, de a számos keresztény felekezet eltérően értelmezi.  A Bibliai Hermeneutika nem nagyon ismerős fogalom.

Oda Wischmeyer – Benyik György: Bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig. Szeged, SZNBKA  2022.

„Habent sua fatta libelli..” mondotta Terentius (Kr.e. 185-159), vagyis „a könyveknek meg van a maguk sorsa” – valójában nem annyira a könyvek fizikai anyagára, hanem a könyvekbe rejtett szövegre gondolt az ókori szerző. Amig csak a könyvekbe rejtőzik az írásba foglalt gondolat, a tetszhalál állapotába van, amikor viszont az olvasó kezébe kerül, minden gondolat kiszolgáltatott lesz az írást megértő olvasónak. Éppen ez a sorsa az egyszerű emberek írásba foglalt gondolatainak, mint az írásba foglalt kinyilatkoztatásnak, a Biblia szent szövegének is.

Mivel a Bibliai szöveg a keresztény és zsidó vallási közösségek számára minden későbbi teológiai, morális és jogi szöveg alapja, nem mindegy, hogy mennyire értik meg helyesen, és mennyire értik félre a szövegbe zárt üzenetet. A hermeneutika, azon belül a bibliai hermeneutika a szöveg értelmezés azon évszázados a módszereivel foglalkozik, amelyekkel az évezredes szöveg értelmét igyekeztek helyesen megragadni. Oda Wischmeyer vaskos kézikönyve (a magyar fordítás 1128 oldal) a keresztény bibliai hermeneutika kiemelkedő személyein keresztül, több mint 78 hermeneuta koncepciójának ismertetésével mutatja be ezt a folyamatot Órigenész (184-234) és Tyconiustól (370-390) kezdve napainkig. Mintegy 1800 év változatos szöveg értelmezés történetét tárva elénk. A több mint 78 hermeneuta kifejezés mögött az a tény áll, hogy 1950-től a hermeneutika tudománya kiterjed már a filozófiai, irodalmi, jogi és művészeti hermeneutikára is, amelynek vázlatos bemutatására Arie Zwiep, a kötet záró tanulmányában vállalkozik, néhány száz napjainkban is élő kutató koncepciójának ismertetésével. A kézikönyvhöz mellékelt névjegyzék 1029 szöveg értelmezőt, teológust, filozófust sorol fel, vagyis a keresztény teológiatörténet olyan adatgazdag gyűjteményét tartalmazza a kötet, amelyben a szent szöveg és a hitvallások, valamint a különböző filozófiai iskolák vitáján keresztül érthetjük meg ezt a nagyon érdekes szöveg-feltáró folyamatot.

Magyarországon még a Bibliai Hermeneutikát és az irodalmi, filozófiai és joghermeneutikai irányzatokat egyidejűleg bemutató konferenciát nem rendeztek. Sőt az egyháztörténet-írás és a filozófiatörténetek is csak érintőlegesen foglalkoznak hermeneutikával. Sokan úgy vélik, hogy az intézmények, vagy események történetének bemutatása tárja fel az egyházi gondolkodás történetét. A teológiatörténetek sokszor pusztán a szisztematikus teológia (dogmatika) bemutatására, vagy esetleg az eretneknek nevezett irányzatokkal kapcsolatos vitákra fókuszálnak, és ezek a leírások legfeljebb a filozófiatörténettel lép intenzívebb kapcsolatba.

 A Biblia értelmezésének változása, a különböző bibliai hermeneutikai koncepciók és azok sokféle irodalomelméleti, filozófiai és egyéb kapcsolódásai új fényben tüntetik fel ezt a majdnem kétezer éves folyamatot, amelynek teljes feltárása kapcsán nemcsak magyar nyelven, hanem a nemzetközi szakirodalomban is komoly hiányosságok mutatkoznak. Reméljük, hogy a hermeneutikai konferenciánk inspirálni fogja a biblikusokon kívül a teológiatörténet kutatóit is, valamint irodalomtudósokat, a történészeket, filozófusokat, nyelvészeket, a kulturális antropológia, esztétika, klasszika-filológia, sőt politológia és jogtudomány is a szöveg és olvasójának viszonya átgondolására.

 

A konferenciára az előadás magyar és német/angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a Konferencia honlapján – http://www.sznbk1988.hu/hu – 2022. Januártól 10-től Június 1-ig lehet jelentkezni a SZNBK honlapján található Google táblázatba való feliratkozással lehet jelentkezni a témával foglalkozó felsőoktatási oktatóknak.

Kérjük, hogy minden előadót különösen a magyar előadókat, hogy legkésőbb 2021. június 1-ig az előadásának (német/angol) összefoglalóját is küldje meg e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com),  címre max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét, a forrás-szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferenciánegy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján amennyiben erre idő jut az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek. A konferencián magyarul is lehet előadni, de akkor német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről az előadónak kell gondoskodni.

Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után (2023) tervezzük megjelentetni angol/német nyelven és kb. 70 egyetemen terjesztjük a kötetet. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter szóközökkel. Az előadások hanganyagát és az összefoglalókat feltesszük a konferencia honlapjára. A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2022. november 19.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat eredeti nyelvben használt betűkkel, vagy   a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük közölni. A 2022. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek konferenciánk előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakter), vagy ha megtalálható az interneten, annak linkjét adják meg, három legfontosabb publikációjuk (könyv) megjelölésével együtt. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

                Előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2022. június 1-ig jelezni.

A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók/ teológushallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2021. június 1-ig jelezzék.

A jelentkezést követően regisztrációs formulát küldünk, amelyet kérünk kitölteni 2021. Június 1-ig. A jelentkezés a kitöltött formula visszaküldésével lesz teljes, amelyről a konferenciát szervező iroda igazolást küld.

Szeged, 2022. január 4.

Dr. Benyik György
SZNBK igazgatója

 


Dr. Benyik György a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciáról (Tráser László interjúja) (MP3)


 

Oda Wischmeyer: Biblikus hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig (Google táblázat)


Magyar Biblikusok Lexikona (interjú Benyik Györggyel, MP3)


Hangos Biblia online találkozó felvétele (YouTube)


A 2021-es konferencia anyagai átkerültek az "Archívum"-ba!
The materials of Conference 2021 moved to "Archivum"!