Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2018

Az Újszövetség hellén és júdaista háttere

A konferencia időpontja:
2018. augusztus 27-29.

A konferencia helyszíne:
Szeged, Dóm, konferencia centrum.

A jelentkezési határidő előadóknak:
2018. május 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE), Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

Felkért díszelőadók: Reimund Bieriger(Leuven), Udo Schnelle (Erlangen-Nürnberg), Karl- Wilhelm Niebuhr (Jena)

 

Klaus Berger Carsten Colpe (Ed.) Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament Texte zum Neuen Testament. Das Neue Testament Deutsch.,1987. Angol változat

Boring, M. Eugene, Klaus Berger, and Carsten Colpe, eds. Hellenistic Commentary to the Nm Testament. Nashville: Abingdon Press, 1995.

Klaus Berger könyvének fordítási munkálatai kapcsán elsöprő erővel vált világossá számomra, hogy az újszövetségi szerzők szövegeiben különböző formában számos ókori téma, műfaj, esetenként konkrét szöveg él tovább, amely a Biblia szövegére sokféle hatást gyakorolt. Erről a témáról átfogó konferenciát eddig nem rendeztek Magyarországon úgy, hogy arra egyszerre hívtak volna meg, biblikusokat és hellenizmus szakértőket.

Annak ellenére, hogy számos hellenisztikus művet eredeti nyelvből fordítottak magyarra kitűnő magyar klasszikafilológusok, qumrán specialisták, asszirológusok és a rabbinikus irodalom stb. szakértői. Ezért erre a biblikus konferenciára külön is szeretnénk megkeresni és előadásra felkérni a nem keresztény hellenisztikus szövegek magyar fordítóit és szakértőit.

Konferenciánk célja a keresztény és a nem keresztény szövegek viszonyának elemzése. A fent említett Klaus Berger / Carsten Colpe művet szívesen megküldjük az előadóknak német vagy angol nyelven PDF formában, és amint elkészül magyarul is, hogy könnyebb legyen példákat találni a konkrét szövegek összevetésére.

Minden előadótól azt kérjük, hogy a választott témát konkrét hellenisztikus szövegek, az ó- és újszövetségi szövegek, illetve ókeresztény irodalomból választott szövegek idézésén keresztül mutassák be. Kérjük, hogy a nyomtatásra szánt szövegben a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben.

A konferenciára jelentkezés előadóknak az előadás címének megadásával e-mailben, vagy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján található Google táblázatba feliratkozással lehet, legkésőbb 2018. május 1-ig.

Kérjük, hogy legkésőbb 2018. június 15-ig az előadásuk magyar / idegen nyelvű összefoglalóját is küldjék meg max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven) és a forrás szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián a díszelőadásokat leszámítva egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek.

A konferencia nyelve magyar/német/angol. Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni angol/német nyelven. Az írott tanulmány terjedelme 25-30.000 karakter szóközökkel. A magyar nyelvű előadás szöveget a konferencia honlapjára feltesszük. http://www.sznbk1988.hu/hu

 

A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2018. november 26.

Akik először lesznek a konferenciánk előadói, azok rövid tudományos életrajzukat (max. 5000 karakter) is küldjék meg, vagy ha ilyen található az interneten, ennek linkjét adják meg) a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

A héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük, az előadás szövegében közölni. 2018. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást biztosítunk, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt. Az előadók kísérő személyére az ingyenes vendéglátás automatikusan nem vonatkozik. A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetséges.

Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2018. május 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében legkésőbb 2018. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2017-11-04

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója
benyik.gyorgy@gmail.com

 

Jelentkezés előadásra (Google táblázat)

Jelentkezési lap (Word)

Absztrakt magyarul (Word)

Előadók / Authors / Autoren (Word)

 

Szerző/ Autor

Egyet. Univ.

 

Előadás cím/ Title

01

Adorján Zoltán 20

Kolozsvár

RO

Milyennek látta Alexandriai Philon a kezdetben teremtett embert?

Das Menschenbild bei der Schöpfung nach der Sicht Philons von Alexandrien

02

Akijama Manabu 20

Tsukuba Univ.

J

Odüsszeia és a János evangélium szerkezete közötti kapcsolat.

03

Benyik György 20

Szeged

H

János prológ hellenista háttere

John the Prologue and the Hellenistic texts

 

04

Cifrak, Mario

20

Zagrab

SLO

„Die Nikolaiten in der Offenbarung des Johannes (2,6.15)“

05

Csernai Balázs

Győr

H.

Die Nachfolger des „gekreuzigten Sofisten“ A „felszúrt szofista” követői.

06

Czire Szabolcs  20

Kolozsvár

RO

Evangélium csodatörténet

07

Dávid Nóra 20

Budapest

H

“Harmadnapra feltámadok”  (Mt 27:63) – a halál utáni napok jelentősége a második Szentély korában

08

Diószeg-Szabó Pál

20

Szeged

H

'ekbole' or 'iactus' in the Acts 27; 18-19, 38 - juridical remarks on possible connections with Hellenistic and Roman maritime law

09

Enghy Sándor 20

Sárospatak

H

Az Újszövetség nyelvének grammatikai megoldásai és azok ószövetségi gyökerei

10

Forberg, Tord 30

Uppsala

S

Annunciation narrative, a Hellenistic and a Jewish background.

11

Forisek Péter 20

KGE Debrecen.

H

Vallási szinkretizmus Kis-Ázsiában a Kr. u. 2. század elején

12

Fröhlich Ida 30

Budapest

H

"A qumráni Habakkuk-peser. Miért írták?"

13

Geréb Zsolt 20

 

RO

Die Stoische Lyalitate oder die Bruderliebe ist die Treibkraft des Haustafeln Paraenesen?

14

Hamvas Endre 20

GFF Szeged

H

A kultusz fogalmának átértelmezése a Zsidókhoz írt levélben és a hermetikus irodalomban

15

Hamza Gábor 30

ELTE Bp.,

H

Keresztény Cicero

Der christliche Cicero

16

Kamrada Dolores 20

Budapest

H

"Interrelations between the Presentation of the Crucifix and the Adam and Eve Traditions"

17

Kocsis Imre 20

 

H

 A diakonia a görög- hellenista iratokban és az Újszövetségben. Újabb kutatások kritikus megközelítése – Diakonia in der griechisch-hellenistisch Schriften und Neuen Testament. Eine Kritische Anneherung in die neueres Forschung

18

Kókai Nagy V 20

Debrecen

H

"Der Freiheitsbegriff bei Paulus".

19

Kovács F. Zsolt

20

Kolozsvár

 

Eudaimonia: sztoikus elméleti ismeret vagy keresztény gyakorlati megvalósítás.

Eudaimonia: stoische theoretische Kenntnis oder christliche praktische Verwirklichung.?

20

Kránitz Mihály 20 aug 29.

PPKE Budapest

H

Hellén városok Pál útjain

Hellenistic cities on the roads of Saint Paul

21

Kustár György 20

Debrecen

H

Modellkövetés és Jézus-követés Hellén és zsidó párhuzamok

22

László Virgil 20

Budapest

H

Pál alakja és Epimenidész Apcsel 17-ben / The figure of Paul and Epimenides in Acts 17

23

Meiser, Martin 30

Saarlandes Universitate

D

 "Die religiöse und kulturelle Enzyklopädie des Markusevangeliums."

24

Németh Áron 20

KGE

Debrecen

H

Salamon zsoltárai

25

Niebhur, Karl Wilhelm 45

Jena

D

"The New Testament from a Jewish-Hellenistic Perspective: Romans 1:19-23 as a test case"

26

Oláh Zolán

20

Alba Iulia

RO

"Barátaimnak mondalak titeket ..." Jn 15,15 bibliai és hellenisztikus háttere

27

Papp György

20

Kolozsvár

RO

"Ouk eni Ioudaios oude Hellen" - kísérlet a szocio-kulturális különbségek feloldására a páli teológiában? / "Ouk eni Ioudaios oude Hellen" - an attempt to dissolve socio-cultural differences in the Pauline theology?

28

Pecsuk Ottó 20

Budapest

H

A páli és a LXX dikaioó-terminológiája mint bibliafordítási kérdés

The dikaioó Terminology in Paul and the LXX as a question of Bible Translation

29

Peres Imre 20

Debrecen

H

Hellenisztikus szövegek és képek az Apokalipszisben

30

Pricop, Cosmin 20

Lucien Blaga Univ Bucharest

RO

"Das Wohnen des Logos in den Johannisakten. Versuch einer Rekonstruktion".

31

Schnelle, Udo

45

Halle-Wittenberg

D

Das Neue Testament als Teil des Hellenismus.-Forschungsgeschichte, Methodologie und Perspektiven-?

32

Simon L. Zoltán 20

Budapest ELTE Bp.

H

- Sedulius, Iuvencus, Arator

33

Szécsi József 20

Bp Héber Egyetem

H

"Az 1Korintusi 11,1-16 rabbinikus háttere".

34

Szlávik Gábor 20

Miskolc Univ.

H

Der Montanismus als Widerstandsbewegung im Frühen Christentum

35

Szuromi Szabolcs Anzelm 30

PPKE

 Budapest

H

Aug. 27.!!

Legal Recognition of the Church in the Roman Empire - The Status of "religio licita"

36

Török Csaba 20

Bp

H

Pasa graphe theopneusztosz literarische parallele und Möglichkeiten der Interpretation

37

Wittkowszky Vadim 20

Berlin/Moszkva

D

Traktate des Flavius Josephus als Quellen des lukanischen Doppelwerkes

 

Klaus Berger: Fordítás és elhatárolódás - A hellenista zsidóság fordítói teljesítménye (Word)

Klaus Berger: Übersetzung und Abgrenzung. Die Übersetzungsleistung des hellenistischen Judentums (Word)

Udo Schnelle - Az Újszövetség, mint a hellenizmus része (Word)

Udo Schnelle - Das Neue Testament als Teil des Hellenismus (Word)

A Katolikus Bibliatudomány nagy egyéniségei - Dr. Benyik György biblikus tanár interjúja Prof. Dr. Joachim Gnilkával (Word)