Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2016

 

           

 

Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az Ősegyházban
27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
 

A konferencia időpontja:
2016. augusztus 29 – 31.

A konferencia helyszíne:
Szegedi Dóm Látogatóközpont – 6720 Szeged, Dóm tér 15.

A konferencia védnökei:

 • Dr. Jakubinyi György érsek
 • Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök
 • Prof. Dr. Joachim Gnilka
 • Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm rektor (PPKE)
 • Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja

A konferenciát a frissen bejegyzett Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

A konfliktusok szaporodnak környezetünkben, sőt a véres etnikai és vallási konfliktusok, vagy annak álcázott összecsapások, emberek millióit űzik el otthonukból. Keresztény rabszolgák kiszolgáltatásairól olvashatunk.

Kérdés hogy miként néznek ki ezek a konfliktusok az Ószövetségben és az Újszövetségben, illetve a keresztény ősegyházban.

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány, amely az elmúlt évben alakult, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia munkáját folytatandó és azt kiszélesítendő. A hagyományos előadás sorozat mellett a különböző munkacsoportok megbeszéléseket tartanak.

– A hellenisztikus munkacsoport az Újszövetség pogány irodalmi hátterét vizsgálja.

– A Biblia hatástörténeti munkacsoport a szentírási ihletettség alkotásokat vizsgálja a magyar irodalomban.

– A Biblia fordító munkacsoport egy katolikus–protestáns bibliafordítás lehetôségeit vizsgálja a közös tanúságtétel fokozása érdekében.

Szeretettel várjuk a konferenciára, a régi ismerôsöket és az új érdeklôdôket is.

 

Dr. Benyik György 

a konferencia igazgatója

 

Letölthető program

 

Előadások
 

 1. Akijama Manabu János [Tsukuba (J)]: A „quartodecimánusok” álláspontja – Hogyan értékelhetjük ezt ma?
 2. Benyik György [Szeged (H)]: Korinthosi krízis (Kor 1,10–13)
 3. Bojtor Attila [Kolozsvár (RO)]: Elefántveszély – a Makkabeusok 3. könyvének történelmi alapjai
 4. Mario Cifrak [Zagreb (HR)]: A multikultúrális közösség felépítése és identistása Oz 6,6 Máté evanégliumában
 5. Czire Szabolcs [Kolozsvár (RO)]: „Dicsekedjék a gazdag megalázott voltával.” (Jk 1,9–10) Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben
 6. Csernai Balázs [Győr (H)]: Jézusi konfliktuskezelés
 7. Hodossy-Takács Előd [Debrecen (H)]: Integárciós modell az Ószövetségben
 8. Horváth Endre [Szabadka (SRB)]: “For by him we have access both in one Spirit to the Father.” Bridging a religious conflict according to Ep 2:11–22
 9. Jenei Péter [Debrecen (H)]: „Nem tartozhat az ÚR gyüleke- zetéhez ammóni vagy móábi…” Érvényes-e a törvény a móábi Ruth esetében?
 10. Juhász Gergely [Liverpool (GB)]: „Ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban!” (1 Kor 1,10): Polémia és egység az apostoli egyházban mint hermeneutikai kulcs a reformátorok közötti konfliktusok (ön)értelmezéséhez 
 11. Kocsi György [Veszprém (H)]: „Irgalmas Isten az Úr…, nem ejt téged” (MTörv 4,31)
 12. Kocsis Imre [Budapest (H)]: A hellenisták és a héberek. Konfliktusmegoldás az Ősegyházban az ApCsel 6,1-6 szerint
 13. Kránitz Mihály [Budapest (H)]: Jákob küzdelme és megtérése Az isteni és az emberi irgalom befogadása
 14. Kustár Zoltán [Debrecen (H)]: „Imádság háza a népek számára?” Összeütközés az üdvösséguniverzum között az elsô Makkabelus könyvben
 15. Marjovszky Tibor [Debrecen (H)]: Anatéma vagy modus vivendi? A Misna Avóda Zara traktátusa, s néhány interpretációs lehetőség
 16. Martos Levente Balázs [Győr (H)]: „Én vagyok József, a testvéretek…” (Ter 45,4). A testvérré válás nehéz útjai néhány bibliai elbeszélésben
 17. Meiser Martin [Saarbrücken (D)]: A Galata krizis
 18. Oláh Zoltán [Gyulafehérvár (RO)]: Jézus porba írt vitája (Jn 7,53–8,11)
 19. Papp György Papp György Papp György [Kolozsvár (RO)]: Feszültségek a „leányegyházközségben” – az antiókhiai incidens
 20. Pecsuk Ottó [Budapest (H)]: „Hogy...egyenlôség legyen" (2Kor 8,14) Mi lett a páli gyülekezetek gyûjtésének a sorsa? 
 21. Peres Imre [Debrecen (H)]: Apokaliptikus konfliktusok A jelenések könyvében
 22. Perintfalvi Rita [Bécs (A)]: „Nincsen férfi, sem nő…” (Gal 3,28): férfiak és nôk közti konfliktus a vezetésrôl a páli közösségekben
 23. Szécsi József [Budapest (H)]: Sevá micvót bené Nóách
 24. Imre Tokics [Budapest (H)]: Az Istentisztelet mint vallásos konfliktus az Újbabiloni Birodalomban Dániel könyve alapján