500 hangú Biblia Újszövetség

Főcím

A sokhangú Biblia

Szent Gellért egyházmegyénk első püspöke, aki egyben az első magyarországi biblikusnak is szoktunk tartani, mert tőle maradt fenn Dániel próféta könyvének himnuszához fűzött kommentár Deliberationes néven. A himnusz, (Dán 3, 57-88.56) melyet a papi zsolozsmában vasárnaponként, mint a reggeli ima egyik fontos részét ma is imádkozzák a klerikusok, így kezdődik: ” Minden teremtmény dicsérje az Urat!/ Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái! (Jel 19, 5)/ Áldja az Urat az Úr minden műve, / dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!”

Manapság, amikor Ferenc pápa a teremtés védelemről írt enciklikát (Laudato Sí) akkor Szent Ferenc himnuszához kellett visszanyúlnia, aki így dicsérte az Istent: „Mindenható, fölséges és jóságos Úr, / Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, / És minden áldás. / Minden egyedül téged illet, Fölség, / És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. / Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, / Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, / Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.”

Ezek a gondolatok a természettel kapcsolatban csak a vallásos emberekben jelennek meg, mert a világ természetvédelemről beszél, miközben szeméttel károsítjuk a környezetünket. Fontos tehát, hogy olyan irodalomhoz nyúljunk vissza, amelyben az Isten és a természet tisztelete töretlen és ez a Szentírás, különösen a bibliai imák.

A reformáció 500. évfordulóján visszatekintünk a fél évszázaddal ezelőtti vitákra és fájdalmasan tapasztaljuk, hogy az egykor szétszakadt felekezetek egymás ellen fegyvernek használták a bibliai szövegeket és nem együtt énekelték a „Könyvek könyvéből” tanult imákat. Ezért öröm számunkra, hogy az évforduló kapcsán különböző felekezetek és a Kárpát-medencébe szétszórt különböző dialektust beszélő magyarok együtt olvasták fel 3 perces részletekben az Újszövetség szövegét plébániánk kezdeményezésére. Most egyetlen DVD-n halható 500 hangon az Újszövetség szövege, melyet Mária Rádió stúdiói, Csíkszeredán, Kolozsvárott, és Komáromban rögzítette. Szegeden Lang János és Zólyomi Norbert segítette a hangok  rögzítését. Lelkesen besegített a jóakaratú felolvasók hangjának rögzítésében a Nyíregyházi stúdió,  Szabadkai Pannon TV, és a nagykanizsai Rádió is. A Biblián keresztül összebeszéltek a gyulafehérvári papnövendékek, a  csíkszeredai  Segítő Mária Gimnázium tanulói és tanárai.  A csíkszeredai ferencesek plébánia hívei. A kolozsvári  Teológia hallgatói. A szabadkai teológiai Kateketikai Intézet hallgatói.  Nagykanizsa Felnőtt kateketikai csoport tagjai.  Szeged-Tarjánvárosi Szt. Gellért Plébánia felnőtt hívei, a plébániánkon működő kis- és nagy-cserkészek és hittanosok.  Pozsonyban és Komáromban működő egyetemi közösség tagjai, és a komáromi Mária Rádió hallgatói. A szatymazi Általános Iskola hittanosai. A nyíregyházai, Görög-katolikus Papnövendékek. Valamint a Szegedi Baptista Közösség hívei.

Érdekes volt megtapasztalni, ahogy a felolvasás kapcsán a különböző helyen élő emberek, felnőttek és gyerekek, milyen meghatódottsággal adják Isten igéjének a hangjukat és mindeközben észrevétlenül gondolati és érzelmi közösséget teremtenek egymással.

Szükség van erre a régi-új hangra a nagyképű és Isten ellenes az emberi hangok zűrzavarában. Mi hívők vagyunk a megváltó Isten keze, lába, szeme, hangja. Nem szabad, hogy ez a hang elnémuljon, mert akkor azt hiszik a templomtól távoli emberek, hogy Isten elhagyta a világot, vagy hallgat, mint ahogyan azt a II. világháború idején gondolták a fogolytáborban, a fronton és a koncentrációs táborokban, mert a világi propaganda hangos recsegése elnyomta a hívők csendes imáját. Köszönöm mindenkinek, aki hangját kölcsönözte az Isten szavának, hogy most is élő eleven hangon, a mi hangunkon megszólaljon jelezve most is itt van közel hozzánk a szívünkben és minden jó gondolatunkban.

Benyik György